ციტირების წესი

 

ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედიის ვებ-გვერდზე განთავსებული სტატიის ციტირება ხდება შემდეგი წესით: ავტორი (გვარი, სახელის ინიციალი) / სტატიის სათაური / ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია / წვდომა განხორციელდა: (რიცხვი.თვე.წელი).

ნიმუში: ირემაძე, თ. იოანე პეტრიწი, ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედია; წვდომა განხორციელდა: 17:03:2021. 


ვებ-გვერდის სტრუქტურა

 

ქართული ფილოსოფიისა და თეოლოგიის ენციკლოპედიის ვებ-გვერდი შედგება 6 განყოფილებისგან:

— სარჩევი: მოიცავს ვებ-გვერდზე განთავსებული სტატიებს ჩამონათვალს ანბანური თანმიმდევრობით.

— ენციკლოპედიის შესახებ: მოიცავს ინფორმაციას ენციკლოპედიის შექმნის ისტორიის, მიზნებისა და ამოცანების შესახებ.

— სარედაქციო კოლეგია: მოიცავს ინფორმაციას ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორებისა და განყოფილებათა რედაქტორების შესახებ.

— ავტორები: მოიცავს ენციკლოპედიის ავტორთა მოკლე ბიოგრაფიებს. ავტორის ბიოგრაფიას, შესაბამისი ბმულების სახით, თან ერთვის ენციკლოპედიის ვებ-გვერდზე განთავსებული მისი სტატიების ჩამონათვალი.

— ინსტრუქცია: მოიცავს ინფორმაციას ენციკლოპედიის ვებ-გვერდზე განთავსებული სტატიების ციტირების წესისა და ენციკლოპედიის ვებ-გვერდის სტრუქტურის შესახებ.

— კონტაქტი: მოიცავს ელექტრონული ფოსტის აპლიკაციას, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ მოგვწეროთ ენციკლოპედიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის შესახებ. 


© ყველა უფლება დაცულია

გაფრთხილება: დაუშვებელია ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალის ან მისი რომელიმე ნაწილის რაიმე ფორმით რეპროდუცირება ან ხელმეორედ გამოქვეყნება. მასალა უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ პირადი სარგებლობისათვის, დაუშვებელია მისი გამოყენება კომერციული მიზნით.

გაზიარება: